Koszyk

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ten Sklep internetowy jest prowadzony przez Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Brukowej 8, KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy czy reklamacji zakupionych produktów
 3. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę Cię o kontakt pod adresem e-mailowym: info@plantulepillows.com
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem vat) w polskich złotych. 

§ 2 Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Sprzedawca – Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91- 341) przy ul. Brukowej 8, KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936.
  3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę z którego właśnie korzystasz.
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
  12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
  14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  § 3 Kontakt ze Sklepem

  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  2. Adres Sprzedawcy: ul. Brukowa 8, 91.341 Łódź
  3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@plantulepillows.com
  4. Numer telefonu Sprzedawcy: 536 922 536
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 04 1140 2004 0000 3402 7649 5200
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00

  § 4 Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

  § 5 Usługi elektroniczne

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
   2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
   3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
   4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
   5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
   7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
   8. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
   10. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

   § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy.
    2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
    3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
    4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

     § 7 Zasady składania Zamówienia

     7 Zasad składania Zamówienia
     1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
     2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu, w sposób opisany w § 6 Regulaminu.
     3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
     4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
     5. Między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju tj. umowa sprzedaży.
     6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
     7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej. 

     § 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

      1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
      2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
      3. W przypadku zamówień o wartości powyżej 399 zł dostawa odbywa się nieodpłatnie.
      4. Płatność w systemie Przelewy24  realizowana jest przez PayPro S.A. Z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, przy ul. Pastelowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887. 
      5. Metody płatności w Sklepie nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedawcy. Klient może ponosić tylko ewentualnie opłatę za dokonanie przelewu zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, za pośrednictwem którego dokonuje płatności.
      6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz dostępne metody płatności są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

      § 9 Wykonanie umowy sprzedaży

       1. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
       2. Klient składając Zamówienie składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
       3. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail.
       4. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, na podany przez Klienta adres e-mail, w której informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
       5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
       6. W przypadku wyboru przez Klienta:
        a) płatności przelewem lub płatności elektronicznej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
       7. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
       8. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty. 
       9. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

       § 10 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

        1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych.

        2. Od dnia 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

        3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

        4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem dla konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienie od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

        5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

        6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

        7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

        8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

        9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

        10. Korzystanie z produktów w sposób, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, może wiązać się z koniecznością zapłaty na rzecz Sprzedawcy stosownego odszkodowania, jednakże nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

         Otrzymawszy rzecz, konsument może podjąć niezbędne czynności w celu jej zbadania i sprawdzenia. W tym zakresie mieści się zarówno sprawdzenie jakości produktu poprzez jego dotyk, jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia lub usterki. Jednak powinien obchodzić się z rzeczą, zachowując należytą staranność. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu konsument co do zasady, powinien obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

        11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sklep może – wedle swojego uznania - albo złożyć Konsumentowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości produktu (na kwotę równą kosztom przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego ponowną jego sprzedaż) z wierzytelnością Konsumenta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie.

        12. Ze względów higieniczno - sanitarnych, Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów używanych. W przypadku korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, jeżeli w efekcie takiego używania produkt nie nadaje się do dalszej sprzedaży, Konsument może zostać obciążony pełną kwotą ceny produktu.

        13. Stosownie do treści art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszelkie produkty, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Klienta (np. co do wymiarów lub wagi) nie podlegają zwrotowi.

        § 11 Odpowiedzialność za wady

         1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
         2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
         3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w  § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
         4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, załączonego do Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
         5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
         6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
         7. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
         8. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

         § 12 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

         1. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki nadanej przez Sprzedawcę i jej powrotu do nadawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania  Klientowi dodatkowej terminu na jej realizację. 
         2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może zostać dokonane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia powrotu nieodebranej przez Klienta przesyłki do Sprzedawcy, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres e-mail.
         3. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w sposób określony w niniejszym paragrafie, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności za Produkt niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia.
         4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep może, wedle swojego uznania:
          1. złożyć Klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za straty, jakie poniósł Sprzedawca w związku z poniesieniem kosztów przesyłki do Klienta oraz kosztów przesyłki zwrotnej z wierzytelnością Klienta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo;

          2. dokonać zwrotu otrzymanych od Klienta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu strat, o których mowa w pkt 1 powyżej.

         5. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

         § 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

         1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
           1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
           2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
           3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
         2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
          1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000  r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
          2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
           Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
          3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
          4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

          § 14 Dane osobowe w Sklepie

           1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
           2.     Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
            1. realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
            2. realizacji obowiązków Sprzedawcy ciążących na nim z mocy przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
            3. udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie - - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
            4.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
             1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
              osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
             2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie, 
             3. kancelariom prawnym, jeśli okaże się to konieczne;
             4. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie utrzymania i serwisowania oprogramowania wykorzystywanego w procesie sprzedaży.
             5. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży a po jej wykonaniu do upływu okresu przedawnienia mogących się ewentualnie ujawnić roszczeń, jak również do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z przepisów prawa podatkowego w zależności co nastąpi później lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
              1.     Klient ma prawo:
               1. dostępu i sprostowania danych osobowych;
               2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
               3. przenoszenia danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
               4.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
               5. wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
              2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

              §15 Postanowienia końcowe

               1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
               2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
               3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
               4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
               5. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.