Koszyk

Warunki świadczenia usług

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ten Sklep internetowy jest prowadzony przez Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91 - 341) przy ul. Brukowej 8, KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy czy reklamacji zakupionych produktów
 3. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę Cię o kontakt pod adresem e-mailowym: sklep@plantulepillows.com
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem vat) w polskich złotych. 

§ 2 Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Sprzedawca – Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91 - 341) przy ul. Brukowej 8, KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936. 
  3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 
  4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę z którego właśnie korzystasz.
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, dostępna po zarejestrowaniu i zalogowaniu za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań i funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Rejestrując Konto lub składając Zamówienie bez dokonania rejestracji, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron. Warunki umowy zostały szczegółowo opisane w rozdziale Usługi świadczone droga elektroniczną.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
  12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
  14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  15. Opinia - informacja, komentarz lub inna wypowiedź zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie, umieszczana na zasadach określonych w Regulaminie.

  § 3 Kontakt ze Sklepem

  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  2. Adres Sprzedawcy: ul. Brukowa 8, 91.341 Łódź
  3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@plantulepillows.com
  4. Numer telefonu Sprzedawcy: 534 698 129
  5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 04 1140 2004 0000 3402 7649 5200
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00

  § 4 Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

  § 5 Usługi elektroniczne

   1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
   2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
   3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. W ramach prowadzenia Konta Sprzedawca umożliwia Kupującemu dostęp do bieżących zamówień oraz do zarządzania danymi osobowymi Kupującego.
   4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
   5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
   7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
   8. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
   10. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
   11. Umowa usługi informacyjnej, polegającej na prezentowaniu treści w ramach Sklepu internetowego ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Kupującego Sklepu internetowego lub zakończenia korzystania z Usługi w inny sposób.
   12. Sprzedawca świadczy usługę wyrażania opinii na temat Produktów

   § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest poda nie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy.
    2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
    3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
    4. Zakładając konto wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego i w celu otrzymywania treści marketingowych i otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Jestem świadom, że mogę tę zgodę w każdym momencie cofnąć.
    5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

     § 7 Zasady składania Zamówienia

     1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
     2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu, w sposób opisany w § 6 Regulaminu.
     3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
     4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
     5. Między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju tj. umowa sprzedaży.
     6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
     7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej. 

     § 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

      1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
      2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
      3. W przypadku zamówień o wartości powyżej 399 zł dostawa odbywa się nieodpłatnie.
      4. Płatność w systemie PayU  realizowana jest przez PayU S.A. Z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wildia w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495. 
      5. Metody płatności w Sklepie nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Sprzedawcy. Klient może ponosić tylko ewentualnie opłatę za dokonanie przelewu zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, za pośrednictwem którego dokonuje płatności.
      6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz dostępne metody płatności są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

      § 9 Wykonanie umowy sprzedaży

       1. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
       2. Klient składając Zamówienie składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
       3. Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail.
       4. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail, na podany przez Klienta adres e-mail, w której informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
       5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
       6. W przypadku wyboru przez Klienta:
        a) płatności przelewem lub płatności elektronicznej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
       7. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
       8. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty. 
       9. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

       § 10 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

        1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych.
        2. Od dnia 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
        3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
        4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem dla konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienie od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
        5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
        6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
        7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
        8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
        9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sklep może – wedle swojego uznania - albo złożyć Konsumentowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości produktu (na kwotę równą kosztom przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego ponowną jego sprzedaż) z wierzytelnością Konsumenta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie.
        11. Ze względów higieniczno - sanitarnych, Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów używanych. W przypadku korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, jeżeli w efekcie takiego używania produkt nie nadaje się do dalszej sprzedaży, Konsument może zostać obciążony pełną kwotą ceny produktu.

        12. Stosownie do treści art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszelkie produkty, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Klienta (np. co do wymiarów lub wagi) nie podlegają zwrotowi

        13. Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy Prawa Konsumentów, w tym w szczególności w odniesieniu do umów o -  świadczenia usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - Sprzedawca uzyskał od Kupującego zgodę na zawarcie Umowy pośrednictwa i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu  świadczenia utraci prawo odstąpienia.

        § 11 Odpowiedzialność za wady

         1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
         2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji w razie braku zgodności Produktu z umową znajdą zastosowanie postanowienia art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm). W pozostałych przypadkach do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
         3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w  § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
         4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, załączonego do Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
         5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
         6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
         7. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
         8. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

         § 12 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

         1. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki nadanej przez Sprzedawcę i jej powrotu do nadawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania  Klientowi dodatkowej terminu na jej realizację. 
         2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może zostać dokonane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia powrotu nieodebranej przez Klienta przesyłki do Sprzedawcy, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres e-mail.
         3. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w sposób określony w niniejszym paragrafie, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności za Produkt niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia.
         4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep może, wedle swojego uznania:
          1. złożyć Klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za straty, jakie poniósł Sprzedawca w związku z poniesieniem kosztów przesyłki do Klienta oraz kosztów przesyłki zwrotnej z wierzytelnością Klienta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo;
          2. dokonać zwrotu otrzymanych od Klienta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu strat, o których mowa w pkt 1 powyżej.
         5. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

         § 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

         1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
           1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
           2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
           3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
         2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
          1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000  r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
          2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
           Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
          3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
          4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

          § 14 Dane osobowe w Sklepie

           1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
           2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu:
            1. realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
            2. realizacji obowiązków Sprzedawcy ciążących na nim z mocy przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
            3. udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie - - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
            4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
             1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
              osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
             2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie, 
             3. kancelariom prawnym, jeśli okaże się to konieczne;
             4. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie utrzymania i serwisowania oprogramowania wykorzystywanego w procesie sprzedaży.
             5. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży a po jej wykonaniu do upływu okresu przedawnienia mogących się ewentualnie ujawnić roszczeń, jak również do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z przepisów prawa podatkowego w zależności co nastąpi później lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
              1.     Klient ma prawo:
               1. dostępu i sprostowania danych osobowych;
               2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
               3. przenoszenia danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
               4.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
               5. wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
              2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

              §15 Wystawianie opinii

              1. Kupujący ma możliwość dobrowolnego wystawienia Opinii, będącej subiektywną oceną dotyczącą zakupionych Produktów. Osoby umieszczające opinię ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
              2. Każda opinia jest podpisana imieniem i nazwiskiem bądź nazwą dobrowolnie ustaloną przez Klienta.
              3. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien skorzystać z formularza wyrazania opinii dostepnego na Stronie.
              4. Opinia musi odzwierciedlać osobiste subiektywne zdanie Klienta o Produkcie, którego dotyczy.
              5. Opinie są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Sklep. Kolejność opinii jest wyświetlana zgodnie z datą ich wystawienia, od najnowszych do najstarszych.
              6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionej opinii zawierającej treści niezgodne z prawem, regulaminem, dobrymi obyczajami, lub zasadami współżycia społecznego, a także w następujących przypadkach:
              7. opinia nie jest opinią na temat Produktu,
              8. opinia zawiera treści nierzeczywiste, fałszywe lub zwielokrotnione (wystawiona przez tę samą osobę w stosunku do tego samego Produktu), nie odnoszące się do opiniowanych Produktów.
              9. opinia zawiera odnośniki do stron komercyjnych, reklam lub ofert sprzedaży.
              10. opinia jest nieczytelna.


              §16 Postanowienia końcowe

               1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
               2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
               3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
               4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
               5. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
               6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023 r.