-20% z kodem ZIMA przy zakupach powyżej 300 pln
Koszyk

Polityka zwrotu kosztów

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

  1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych.

  2. Od dnia 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia –na przykład pisemnie na adres: Golden Grain sp. z o.o., ul. Brukowa 8, 91 - 341 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: zwroty@plantulepillows.com

  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem dla konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienie od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
  5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

  6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Korzystanie z produktów w sposób, wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, może wiązać się z koniecznością zapłaty na rzecz Sprzedawcy stosownego odszkodowania, jednakże nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

   Otrzymawszy rzecz, konsument może podjąć niezbędne czynności w celu jej zbadania i sprawdzenia. W tym zakresie mieści się zarówno sprawdzenie jakości produktu poprzez jego dotyk, jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia lub usterki. Jednak powinien obchodzić się z rzeczą, zachowując należytą staranność. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu konsument co do zasady, powinien obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sklep może – wedle swojego uznania - albo złożyć Konsumentowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości produktu (na kwotę równą kosztom przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego ponowną jego sprzedaż) z wierzytelnością Konsumenta o zwrot uiszczonych przez niego płatności, albo dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, a następnie wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie.
  12. Ze względów higieniczno - sanitarnych, Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów używanych. W przypadku korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, jeżeli w efekcie takiego używania produkt nie nadaje się do dalszej sprzedaży, Konsument może zostać obciążony pełną kwotą ceny produktu.
  13. Stosownie do treści art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszelkie produkty, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Klienta (np. co do wymiarów lub wagi) nie podlegają zwrotowi.
  14. Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy Prawa Konsumentów, w tym w szczególności w odniesieniu do umów o:- świadczenia usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;- Sprzedawca uzyskał od Kupującego zgodę na zawarcie Umowy pośrednictwa i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu  świadczenia utraci prawo odstąpienia.