phone+48 536 922 536

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)       Sprzedawca – rozumie się przez to

b)      GOLDEN GRAIN SP Z O. O.

Ul. Andrzeja Struga 23

95-100 Zgierz,

KRS 0000639136,

REGON 365489640,

NIP 1132918936

c)       Klient - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

d)      Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

e)      Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu www.plantulepillows.com, uruchomiona na rzecz Klienta przez Golden Grain sp. z o.o., po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

f)        Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.plantulepillows.com;

g)       Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

h)      Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

i)        Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

j)        Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

k)       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

l)        Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez

Klientów.

4. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni

wolnych od pracy.

 

II. Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu jak również Klienci nie posiadający  statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.

3. Zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu w tym Polityki Prywatności, która jest jego częścią.

b) upoważnieniem Golden Grain Sp z o.o. do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Golden Grain Sp z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

3a. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu www.plantulepillows.com w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, adres: ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936, adres e-mail: info@plantulepillows.com, nr telefonu: 695 188 023, właściciel strony internetowej www.plantulepillows.com. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Golden Grain Sp. z o.o. danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności będącej częścią Regulaminu.

4. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-mail Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

5. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”

6. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku - „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

7. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

8. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

9. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów   konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

10. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.

11. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

12. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

III. Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru płatności „za pobraniem”.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

a) produkt wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny w Sklepie;

b) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

c) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności przelewem)

4. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

5. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV. Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.

2. Płatność ceny i kosztów dostarczenia wysyłki należy dokonać do 3 dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności przelewem).

3. Cenę za Produkt oraz koszty dostarczenia Produktu mogą być uiszczane jedynie:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku odbioru osobistego przez Klienta.

b) Płatność online realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu PayU, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym

 

V. Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. 3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych od momentu:

a) złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

VI. Zwrot zakupionego Produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu procedurą.

3. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc

od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, poprzez portal PayU lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu będącego Załącznikiem nr 1 Regulaminu.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy;.

2. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać  pisemnie na adres: Golden Grain Sp. z o.o.

Ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@plantulepillows.com

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwiska Klienta;

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Klienta;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego z wady Produktu dotyczy istniejących w chwili wydania Produktu niezgodności tego Produktu z umową (wady fizyczne) bądź wad prawnych. Nie traktuje się jako obciążającej Sprzedającego niezgodności uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Produktu oraz uszkodzeń mechanicznych Produktu.

 

VIII Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR

1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

4. Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej Golden Grain Sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: info@plantulepillows.com.

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Golden Grain Sp. z o.o. wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X. Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych Klientów Sklepu, stanowiącego własność spółki Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Golden Grain sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, adres: Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639136, REGON 365489640, NIP 1132918936, adres e-mail: info@plantulepillows.com, nr telefonu: +48 695 188 023, właściciel Sklepu, zwany dalej „Administratorem”.

3. Administrator zbiera dane osobowe Klientów w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

4. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Klienta.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu:

a) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Klientem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;

b) rejestracji konta w Sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Klientów, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

 

d) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;

e) zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Klientów Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

f) wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

g) statystycznym i archiwizacyjnym;

h) dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w celach wskazanych powyżej.

7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu.

9. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie następujących przepisów:

a). art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b). art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c). art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

10. Dane osobowe Klienta gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Golden Grain sp. z o.o., adres: Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz.

11. Klientowi przysługuje prawo do:

a) wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;

b) żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

c) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

d) żądania usunięcia danych osobowych;

e) żądania wydania kopii danych osobowych;

f) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

g) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

12. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 10. powyżej Klient może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

a) drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora: Golden Grain sp. z o.o., Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz.

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@plantulepillows.com;

13. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

15. Sklep internetowy www.plantulepillows.com używa plików tekstowych zwanych Cookies.

16. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Klienta.

 

17. W celu korzystania ze Sklpeu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Klienta Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

18. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Klienta.

19. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta.

20. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Sklepu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Klientów.

21. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości strony internetowej Sklepu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.

22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

23. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Sklepu.

24. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

a) Klient wyrazi na to zgodę;

b) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, tj. dane osobowe Klienta mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL, DPD, TNT, Fedex), operatorzy płatności (PayU) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Klientów można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

c) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

d) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

25. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Klineta podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

a) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu;

c) pracownikom i współpracownikom.

26. Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Sklepu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Klienta.

27. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

28. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

29. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (Golden Grain Sp. z o.o., Ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz) lub na adres e-mail: info@plantulepillows.com.

30. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub usługi newsletter.

31. Klienta korzystającego ze Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

32. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.

 

XI. Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem : Golden Grain Sp. z o.o. Ul. Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz telefonicznie pod numerem telefonu +48 695 188 023 lub za pośrednictwem adresu email info@plantulepillows.com

 

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i obowiązuje do umów zawartych

od tego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalacznik nr 1

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy&a

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.