phone+48 723 947 208

Zgierz, 06-06-2019

 

 

Zapytanie ofertowe

w celu rozeznania rynku

 

w związku z realizacją przez Golden Grain Sp. z o.o. Projektu p.n.

„Ekspansja zagraniczna firmy Golden Grain  szansą na dalszy rozwój”,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

objętego Umową o dofinansowanie RPLD.02.02.01-10-0055/18-00,
zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji prac z zakresu:

 

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

(kod CPV – 79956000-0)

 

 

Zamawiający

Golden Grain Sp. z o. o.

ul. Andrzeja Struga 23

95-100 Zgierz

NIP: 1132918936

anna.bienias@plantulepillows.com

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Wykonanie dedykowanej zabudowy stoiska o powierzchni 8 m2 w ramach targów Tendence (czerwiec 2019).

Obligatoryjne elementy stoiska:

- Ścianka reklamowa tekstylna prosta z wydrukiem dwustronnym wymiary 3x2,5 +/- 15 %,

- Ścianka reklamowa tekstylna prosta z wydrukiem dwustronnym wymiary 2,5x2,5 +/- 15 %,

- Wykładzina

- 2 krzesła drewniane sosnowe

- Stolik

- Logo i nazwa firmy Zamawiającego na fryzie

- Informacja o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Organizacja zabudowy stoiska musi stwarzać możliwość ustawienia dostarczonych przez Zamawiającego 2 regałów o wymiarach sz.174x gł.30-104x wys.179 cm

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

 

do 28-06-2019 r.

 

Sposób przygotowania oferty

1.      Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.

2.      Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.      Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

4.      Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

5.      Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza ofertowego. Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże każdorazowo, na potrzeby ustalenia wartości rynkowej oferty, będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oferty.

6.      Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie 
z zapytaniem ofertowym.

Ocena ofert

Zamawiający będzie oceniał oferty* wg. następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Kryterium 1: Cena brutto**, waga 100 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

 

                     

W1obl   - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

W1max  - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1

Cmin  - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców

Cobl  - wartość obliczanej ceny brutto ocenianej oferty

 

 

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów.

 

*W  przypadku,  gdy  w  odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nie  wpłyną minimum 2 ważne oferty, Zamawiający przy ocenie w ramach niniejszego kryterium uwzględni również wydruki  stron internetowych z  opisem  usługi  i  ceną  lub  wydruki  maili z  informacją na temat ceny za określoną usługę.

 

** Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Informacje o wynikach oceny ofert Zamawiający zamieści na stornie internetowej https://plantulepillows.com .

Termin, miejsce i forma składania ofert

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-06-2019 r. do godz. 12:00.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

1.      Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.

2.      Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Pani Anna Bienias, tel. 695 188 023, e-mail: anna.bienias@plantulepillows.com

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.


 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  z dnia 06-06-2019 r.

 

………………………………………

(miejscowość, data)          

 

 

OFERTA

stanowiąca odpowiedź na zapytanie ofertowe  z dnia 06-06-2019 r.

 

w związku z realizacją przez Golden Grain Sp. z o.o.

Projektu p.n. „Ekspansja zagraniczna firmy Golden Grain  szansą na dalszy rozwój”,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

objętego Umową o dofinansowanie RPLD.02.02.01-10-0055/18-00

 

niniejszym składamy ofertę  na dotyczącą prac z zakresu:

 

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

(kod CPV – 79956000-0)

 

 

DANE OFERENTA

 

Nazwa Oferenta:

 

Adres:

 

e-mail:

 

Osoba do kontaktu:

 

 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy:

Opis przedmiotu oferty

Wykonanie dedykowanej zabudowy stoiska o powierzchni 8 m2 w ramach targów Tendence (czerwiec 2019).

Obligatoryjne elementy stoiska:

- Ścianka reklamowa tekstylna prosta z wydrukiem dwustronnym wymiary 3x2,5 +/- 15 %,

- Ścianka reklamowa tekstylna prosta z wydrukiem dwustronnym wymiary 2,5x2,5 +/- 15 %,

- Wykładzina

- 2 krzesła drewniane sosnowe

- Stolik

- Logo i nazwa  firmy Zamawiającego na fryzie

- Informacja o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Organizacja zabudowy stoiska będzie stwarzać możliwość ustawienia dostarczonych przez Zamawiającego 2 regałów o wymiarach sz.174x gł.30-104x wys.179 cm

 

Termin realizacji zamówienia:

do 28-06-2019 r.

 

 

 

Wyszczególnienie

Cena

Wykonanie dedykowanej zabudowy stoiska

Waluta

 

RAZEM cena netto

 

 

 

 

 

RAZEM cena brutto

 

 

 

INFORMACJA O TERMINIE WAŻNOŚCI OFERTY

Niniejsza oferta pozostaje ważna w terminie 5 dni od upływu terminu na składanie ofert.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       …………………………………………….

      

 (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

 

 

* Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.